Din önskelista
Your type of spectacles
Do you need varifocals, distance glasses or are screen glasses the better solution? Glasögonrådgivare
Din optiker

Integritetspolicy

Inledning

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy. Det är mycket viktigt för Rodenstock att skydda dina personuppgifter och vi strävar efter att säkerställa att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar. I den här policyn upplyser vi därför dig om vilka av dina personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och i vilka syften de används. De begrepp som används är inte könsspecifika.

1. Ansvarig enhet och dataskyddsombud

Ansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatsen är:

Rodenstock GmbH
Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Munich
Tel.: 089-7202-0
E-post: info@rodenstock.de

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter i samband med dataskydd kan du kontakta:

Rodenstock GmbH
- Data Protection Officer -

Elsenheimerstrasse 33
D - 80687 Munich
Tel.: 089-7202-0
E-post: datenschutz@rodenstock.com

2. Syftet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med din användning av vår webbplats eller våra affärsrelationer, t.ex. när du kontaktar oss.

a) Varje gång du använder vår webbplats samlar vi in åtkomstdata som automatiskt överförs av din webbläsare för att göra det lättare för dig att besöka vår webbplats. Åtkomstdata omfattar i synnerhet:
• IP-adress till den enhet som begäran kommer ifrån
• Datum och tid för begäran – adress till den webbplats som används och den webbplats som begäran kommer ifrån
• Detaljer om webbläsare och operativsystem som används
• Nätidentifierare (t.ex. enhetsidentifierare, sessions-ID)

Behandlingen av dessa åtkomstdata är nödvändig för att du ska kunna besöka webbplatsen och för att säkerställa att våra system fungerar korrekt och på ett säkert sätt. Åtkomstdata lagras även temporärt i interna loggfiler i ovan nämnda syften för att sammanställa statistisk information om användning av webbplatsen, för att vidareutveckla vår webbplats utifrån besökarnas användningsvanor (t.ex. om andelen besök på webbplatsen som sker via mobiltelefon ökar) och för att i allmänhet administrera vår webbplats. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Information som lagras i loggfilerna kan inte spåras direkt till din person – i synnerhet lagrar vi endast IP-adresser i förkortad, anonymiserad form. Dessa uppgifter raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå de syften för vilka de samlades in. För insamling av uppgifter i samband med tillhandahållande av webbplatsen innebär detta när respektive session avslutas.

Loggfilinformation lagras i högst 7 dagar och raderas sedan eller anonymiseras. Uppgifter vars fortsatta lagring krävs på grund av dess bevisvärde raderas inte förrän respektive incident har slutligt klargjorts.

b) Kontakta oss/kontaktformulär
Du kan kontakta oss på olika sätt. Du kan bland annat fylla i kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande. I detta sammanhang behandlar vi endast dina uppgifter i syfte att kunna kommunicera med dig. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behandlar endast de personuppgifter vi får från dig när du kontaktar oss till dess att vi har besvarat dina frågor. Utöver det lagrar vi endast personuppgifter för att kunna utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk, eller så länge som rättsliga förpliktelser ålägger oss att lagra dem.

c) Onlinetidsbokning hos våra partneroptiker
Du kan skicka in en onlineförfrågan om tidsbokning till våra partneroptiker via vår webbplats. Vi samlar in följande uppgifter när du bokar en tid: För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, önskat datum och tidsspann. Du kan även skicka ett meddelande och de produktnamn du har lagt in i önskelistan till partneroptikern. Syftet med insamlingen av uppgifter är förfrågan om tidsbokning och själva tidsbokningen (åtgärd före ingående av avtal) med partneroptikern. Uppgifterna som samlas in under denna process kommer inte att lagras och behandlas av Rodenstock, utan av begärd partneroptiker. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

d) Jobbansökningar
Du kan ansöka om lediga jobb hos oss via vårt hanteringssystem för jobbansökningar. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan för ett aktuellt eller framtida anställningsavtal, i den mån det är nödvändigt för att nå ett beslut om att upprätta ett aktuellt eller framtida anställningsavtal med oss.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt § 26.1 tyska federala dataskyddslagen. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att försvara oss mot eller utöva rättsliga anspråk som uppstår i samband med ansökningsprocessen. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och det berättigade intresset är exempelvis skyldigheten att tillhandahålla bevis i rättsliga processer. I den mån ett anställningsavtal mellan dig och oss upprättas kan vi komma att ytterligare behandla de personuppgifter vi redan mottagit från dig i syfte att upprätta anställningsavtalet, i enlighet med artikel 6.1.b i GDPR samt § 26.1 i tyska federala dataskyddslagen, bland annat om detta är nödvändigt för att inleda eller avsluta anställningsavtalet. Om så är fallet kommer du att få separata meddelanden och upplysningar om dataskydd.

Vi behandlar uppgifter som hör samman med din ansökan. Dessa kan vara allmänna personuppgifter (som namn, adress och kontaktuppgifter), uppgifter om dina professionella kvalifikationer och utbildning eller uppgifter om yrkesutbildning eller andra uppgifter du ger oss i samband med din ansökan. Vi kan dessutom komma att behandla jobbrelaterad information som du har gjort offentligt tillgänglig, såsom en profil på sociala medienätverk för arbetslivet.

e) Integrerade tredjepartstjänster
I den mån vi integrerar tjänster från andra leverantörer (tredjeparter) som rör din användning av webbplatsen i syfte att kunna erbjuda dig en viss typ av innehåll eller vissa funktioner (t.ex. att kunna spela videor) och vi behandlar dina personuppgifter i samband med detta, sker detta i enlighet med artikel 6.1.b och 6.1.f i GDPR. Sådan behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna implementera de funktioner du har valt eller för att skydda vårt berättigade intresse i webbplatsens optimala funktion. I den mån cookies används inom dessa tredjepartstjänsters omfattning gäller förklaringarna under avsnitt II.f. Se även respektive leverantörs dataskyddspolicy avseende tredjepartstjänster.

Tjänster från andra leverantörer som vi integrerar eller till vilka vi hänvisar tillhandahålls av respektive tredjeparter. Som grundregel har vi ingen påverkan på tredjepartstjänsters innehåll eller funktion och ansvarar inte för tjänsteleverantörernas behandling av dina personuppgifter, såvida inte tredjepartstjänsterna är utformade helt å våra vägnar och därefter har integrerats av oss på vårt eget ansvar. I den mån integreringen av tredjepartstjänster gör att vi upprättar gemensamma processer med leverantören av tjänsterna kommer vi att avtala med leverantören angående gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR hur respektive uppgifter och ansvar gällande behandlingen av personuppgifter ska fördelas och vem som uppfyller vilka skyldigheter avseende dataskydd.

Såvida inget annat uppges ingår profiler på sociala medier endast i vårt onlineerbjudande som en länk till respektive tredjepartstjänster. Efter att ha klickat på den integrerade text-/bildlänken kommer du att omdirigeras till erbjudandet från respektive sociala medie-leverantör. Efter omdirigeringen kan personuppgifter komma att samlas in direkt av tredjepartsleverantören. Om du loggar in på ditt användarkonto hos respektive sociala medie-leverantör under processen kan leverantören tilldela den insamlade informationen från det specifika besöket till ditt personliga användarkonto. Om du vill förhindra att den insamlade information direkt tilldelas ditt användarkonto måste du logga ut innan du klickar på den integrerade text-bildlänken.

f) Cookies och jämförbara tekniker
För att kunna förbättra vår hemsida använder vi cookies och jämförbara tekniker i syfte att kommunicera med din digitala enhet och utbyta lagrad information (i fortsättningen gemensamt kallade ”cookies”). Dessa cookies används främst för att göra funktionerna på vår webbplats användbara. Följaktligen kan vi använda tekniskt nödvändiga cookies för att säkerställa webbplatsens korrekta och säkra drift. Behandlingen av personuppgifter utförs sedan baserat på artikel 6.1.b och 6.1.f i GDPR, eftersom den är nödvändig för att implementera de funktioner du har valt eller för att skydda vårt berättigade intresse att värna om webbplatsens funktionalitet.

Om vi även använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen och rikta den mot dina intressen och, om tillämpligt, tillhandahålla intressebaserat innehåll och marknadsföring, kommer detta uteslutande att ske med ditt frivilliga samtycke i enlighet med artikel 6.1.a i GDPR. Du kan sedan välja att godkänna eller avvisa vissa eller alla cookies separat i vår lösning för cookiesamtycke genom att sätta ett kryss bredvid respektive cookie eller ta bort krysset och klicka på ”Spara urval”. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida användning av webbplatsen.

Om du inte vill använda cookies överhuvudtaget kan du förhindra att de lagras genom att göra lämpliga inställningar på din digitala enhet. Du kan radera lagrade cookies när som helst i systeminställningarna på din digitala enhet. Tänk på att om du blockerar vissa typer av cookies kan detta påverka användningen av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder negativt.

3. Utlämnande av personuppgifter till tredjeparter och personuppgiftsbiträden

Som grundregel lämnar vi inte ut personuppgifter till tredjeparter utan ditt godkännande. Om vi under uppgiftsbehandlingen trots allt lämnar ut dina uppgifter till tredjeparter, överför uppgifter till dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna sker även detta uteslutande baserat på ovannämnda rättsliga grunder. Vi överför exempelvis uppgifter till leverantörer av betaltjänster, om detta är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra avtalet. Om vi enligt lag eller domstolsbeslut är skyldiga till det måste vi överföra dina uppgifter till organisation som har rätt att få informationen.

I vissa fall använder vi tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Om uppgifter överförs inom omfattningen av sådan utkontrakterad behandling sker detta i enlighet med artikel 28 i GDPR.

4. Uppgiftsöverföring till tredjeländer

Den allmänna dataskyddsförordningen säkerställer en hög nivå av dataskydd i hela Europeiska unionen. Som tjänsteleverantörer och samarbetspartner väljer vi därför i största möjliga mån partner inom EU i de fall personuppgifter ingår i behandlingen. Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller om behandlingen sker i samband med användningen av tredjepartstjänster eller i samband med utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, organisation eller företag, sker överföringen endast om tredjelandet har godkänts av Europeiska kommissionen som innehavare av en adekvat dataskyddsnivå, om adekvat dataskyddsnivå för dina uppgifter har garanterats enligt avtal med uppgiftsmottagaren (kopia tillgänglig på begäran) eller om vi har fått ditt tillstånd eller är juridiskt skyldiga att göra detta enligt tillämplig lag.

5. Datalagring

Som grundregel lagrar vi endast personuppgifter så länge de behövs för de syften som beskrivs i avsnittet ”Syftet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter”. Detta är för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig eller för att vi har ett berättigat intresse i uppgifternas fortsatta lagring. Vi omfattas även av diverse skyldigheter gällande lagring och dokumentation. Observera att lagringsperioderna skiljer sig åt mellan olika länder och fastställs enligt lokala juridiska och professionella lagringsperioder. Under vissa omständigheter måste dina uppgifter lagras längre, t.ex. om beslut om detta fattats av myndigheter eller domstol.

6. Dina rättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen, i synnerhet enligt artikel 15–21 i GDPR:

7. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förstörelse, användning eller ändringar genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar samt från otillbörligt röjande eller obehörig åtkomst. Dessa åtgärder uppdateras kontinuerligt enligt senaste praxis. För att hålla de personuppgifter du tillhandahåller oss på vår webbplats skyddade använder vi Transport Layer Security (TLS), som krypterar den information du uppger.

8. Uppdateringar och justeringar av denna integritetspolicy

Vår integritetspolicy och beskrivningarna i lösningen för cookiesamtycke kan komma att ändras då och då. Detta omfattar även vidareutvecklingar på grund av ändringar i vår verksamhet samt justeringar på grund av nya juridiska omständigheter och/eller på grund av implementeringen av nya tekniker eller tjänster på webbplatsen. Eventuella uppdateringar av integritetspolicyn kommer att publiceras av oss på den här sidan.

Version: Maj 2022

Förfrågan om besök

Skicka en icke-bindande förfrågan om besök hos valfri optiker.Telefon
??data.request.mail??

Din önskelista

För att hjälpa optikern i sina förberedelser inför besöket kan du i besöksförfrågan lägga till din önskelista med de glasögon och bågar du valt.

Din besöksförfrågan har skickats till

Du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande med en bekräftelse på den information som skickats till optikern. Optikern kommer att kontakta dig direkt för att boka in ditt besök.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN
Tyvärr kunde din förfrågan inte skickas!

Försök igen.

Loading