Glasögon från Rodenstock
Din önskelista
Din optiker
Rodenstock-Korrektionsglasögon-R5334-black

Rodenstock R5334 A

Färg som visas: A Modell för: Herrar

Finns i följande färger:
black | darkhavana | darkred | blue

För prisförfrågan kontakta närmaste optiker.

Testa glasögon online

Testa våra glasögon virtuellt!

Genom att använda din egen webbkamera kan du testa glasögon från Rodenstock hemifrån.Du måste läsa och godkänna Användarvillkor för att kunna använda den här tjänsten.

Jag godkänner villkoren – kör igång!
 • Allmänna affärsvillkor för tillgång till servern ”Rodenstocks glasögonrådgivning”

  Dessa allmänna affärsvillkor reglerar användningen av ”Rodenstocks glasögonrådgivning” som tillhandahålls av Rodenstock GmbH med huvudkontor på Elsenheimerstr. 33, D-80687 München och anslutna företag samt agenter och representanter (”Leverantör”) som tillhandahåller virtuella bilder (”Tjänst”).

  Tjänsten
  1.1 Tjänsten gör det möjligt för Användaren att prova Rodenstock-artiklar med hjälp av den tillhandahållna foto- och video-modellen eller med egna uppladdade kort eller videor. Om en webbkamera är inkopplad på Användarens slutenhet kan Rodenstock-artiklar även provas i live-läge. Med Tjänsten kan Användaren fotografera sin bild på skärmen (”Innehåll”) och posta, spara, publicera, dela, sprida och efter eget gottfinnande publicera den på alla webbsidor för sociala medier (tillsammans ”Sociala medier”). När Användaren väljer glasögonrådgivningen via ”TRY IT-knappen” eller via ”Prova glasögon online” överförs genast uppgifter automatiskt till Facebook.
  1.2 Rätten att använda Tjänsten är begränsad till Användarens person, den är personlig och får inte överföras till tredje part vare sig gratis eller mot betalning, tillfälligt eller permanent. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten i kommersiellt syfte.

  2 Godkännande och ansvarsfriskrivning avseende användning av namn och bilder.
  Användaren ger Leverantören sitt uttryckliga samtycke till fullständig, oåterkallelig och global användning, återanvändning, publicering, visning, återpublicering, överföring och mångfaldigande av allt innehåll som Användaren har lagt upp på samtliga av Rodenstock kontrollerade webbsidor för sociala medier (t.ex. Rodenstock Blog) i alla vid detta tillfälle befintliga eller vid ett senare tillfälle utvecklade format i alla syften, även användning i reklamsyften, förpackning, promotion och för kommersiell användning utan geografisk eller tidsmässig begränsning eller inskränkning med avseende på användningssätt och utan betalningsskyldighet för Leverantören, med undantag för fall som förbjuds enligt lag. Leverantören är inte förpliktigad att använda innehållet och kan när som helst och utan att ange orsak radera innehållet. Användaren avsäger sig uttryckligen alla rättigheter och rättshandlingar avseende kontroll och godkännande av slutprodukten som i sammanhanget produceras och används med innehållet.

  3 Användarens intyganden och garantier
  3.1 Användaren intygar och garanterar att (I) han/hon innehar alla erforderliga rättigheter och automatiseringar för användning av innehållet; (II) han/hon genom att använda innehållet inte kränker någon upphovsrätt, personlighetsrätt, dataskyddsrätt, offentlighetsrätt, märkesrättighet eller andra äganderättigheter tillhörande personer eller institut, (III) han/hon endast använder Tjänsten i lagliga syften i enlighet med gällande rätt och alltid utan skada för tredje part; (IV) han/hon i den mån han/hon agerar för en tredje part innehar erforderlig automatisering för att ge Leverantören samtliga ovannämnda rättigheter utan att den tredje parten måste bes om särskilt tillstånd eller underrättas.

  3 Användarens intyganden och garantier
  3.1 Användaren intygar och garanterar att (I) han/hon innehar alla erforderliga rättigheter och automatiseringar för användning av innehållet; (II) han/hon genom att använda innehållet inte kränker någon upphovsrätt, personlighetsrätt, dataskyddsrätt, offentlighetsrätt, märkesrättighet eller andra äganderättigheter tillhörande personer eller institut, (III) han/hon endast använder Tjänsten i lagliga syften i enlighet med gällande rätt och alltid utan skada för tredje part; (IV) han/hon i den mån han/hon agerar för en tredje part innehar erforderlig automatisering för att ge Leverantören samtliga ovannämnda rättigheter utan att den tredje parten måste bes om särskilt tillstånd eller underrättas.

  3.2 Användaren intygar och garanterar att han/hon inte lägger upp och/eller publicerar förolämpande, sårande, kränkande, skadligt, anstötande, pornografiskt, vulgärt, obscent, barnpornografiskt, hädiskt innehåll; innehåll som strider mot gällande lagar eller föreskrifter – inklusive, men inte begränsat till, regler kring immateriella rättigheter, personlighetsrätt eller dataskydd; innehåll som missleder tredje part till olagliga och/eller kriminella handlingar och leder till straff- eller civilrättsligt ansvar; innehåll med virus eller andra program som kan försämra eller förhindra Tjänstens funktion, leda till överbelastning av Leverantörens tekniska infrastrukturer och servrar eller operativsystem, fånga upp eller förvanska data och personlig information eller störa eller radera datorstyrd eller elektronisk korrespondens till tredje part; lägger upp och/eller publicerar innehåll med annonser, reklammaterial eller kundvärvning av allt slag, eller gör det möjligt för andra personer att lägga upp och/eller publicera innehåll av allt slag. 3.3 Användaren intygar och garanterar att han/hon inte publicerar någon av följande uppgifter i samband med användning av Tjänsten: I) Förtroliga data (inklusive, men inte begränsat till, uppgifter om en persons hälsa, etniska tillhörighet, ras, sexuella läggningar, straffhistorik, civilstånd, religiösa åsikter, politiska eller religiösa grupptillhörighet eller ekonomiska situation); II) Fotografier/bilder av minderåriga utan målsmans tillstånd och/eller aldrig III) Personrelaterade uppgifter om tredje part (inklusive bilder/fotografier) utan att ha erforderligt tillstånd för deras offentliggörande online.

  4 Skadeslöshetsförbindelse
  Användaren förpliktigar sig att hålla Leverantören skadeslös avseende förluster, skador, ansvar, kostnader, utgifter (inklusive juridiska avgifter) som uppstår till följd av anspråk från tredje part i samband med brott mot Användarens intyganden och garantier i dessa affärsvillkor. Hit räknas även kostnader för rättsliga åtgärder gentemot Användaren, vare sig det sker i eller utanför domstol.

  5 Leverantörens ansvarsbegränsning
  5.1 Användaren är medveten om att Tjänsten endast avser att ge Användaren en uppfattning om den faktiska artikelns utseende och hur artikeln ser ut på Användarens ansikte. Med undantag för eventuellt gällande föreskrifter enligt lag gör Leverantören inga utfästelser vad gäller noggrannheten hos denna återgivning, kvalitet, korrekt drift eller lämplighet hos Tjänsten för ett visst ändamål.
  5.2 Användaren är medveten om att Leverantören inte är skyldig att kontrollera innehåll som Användaren lägger upp, förutom när detta måste ske med anledning av ett domstolsbeslut eller för att ge annan ansvarig myndighet tillgång, att han/hon inte har någon som helst kontrollplikt och att han/hon därför inte under någon omständighet ansvarar för nämnt innehåll, för eventuella fel och/eller underlåtenheter samt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå för Användaren eller tredje part till följd av användning eller icke-användning av Tjänsten. Användaren är själv fullt ansvarig för allt innehåll som han/hon egenhändigt lägger upp, publicerar eller sprider via online-Tjänsten.

  6 Tjänstens tillgänglighet och fortbestånd
  Användaren är medveten om att Leverantören har rätt att helt efter eget gottfinnande tillfälligt eller permanent (i) avbryta eller ta bort Tjänsten, (ii) förvägra tillgång till den, (iii) avlägsna innehåll från samtliga av Rodenstock kontrollerade sociala medier. Under inga omständigheter ansvarar Leverantören för förlust av eller skador på innehåll.

  7 Rapportering till myndigheter
  Användaren är medveten om att Leverantören genast kan vidta åtgärder enligt tillämplig lag om han/hon får kännedom om eventuellt rättsvidriga handlingar som Användaren gör sig skyldig till (till exempel, men inte begränsat till, spridning av barnpornografiskt innehåll via Tjänsten) och att han/hon till ansvariga myndigheter kan rapportera sådana brott och tillhandahålla all för honom tillgänglig information för utredning och vidare rättsliga åtgärder gentemot Användaren.

  8 Immateriella rättigheter
  Användaren är medveten om att Leverantören genast kan vidta åtgärder enligt tillämplig lag om han/hon får kännedom om eventuellt rättsvidriga handlingar som Användaren gör sig skyldig till (till exempel, men inte begränsat till, spridning av barnpornografiskt innehåll via Tjänsten) och att han/hon till ansvariga myndigheter kan rapportera sådana brott och tillhandahålla all för honom tillgänglig information för utredning och vidare rättsliga åtgärder gentemot Användaren.
  8.1 Användaren är medveten om att Tjänsten och programvaran (”Programvaran”) som krävs för dess tillhandahållande helt och hållet är Leverantörens egendom eller har licensierats till denne och att programvaran innehåller förtrolig information och är skyddad enligt lag. Leverantören eller leverantörens licensgivare ger Användaren en icke-exklusiv och icke-överförbar licens för avgiftsfri tillgång till och användning av Tjänsten och till Programvaran som krävs för denna användning.
  8.2 Användaren är införstådd med att tillgång till Tjänsten endast medges via Leverantörens programvarugränssnitt. Användaren är medveten om att köp av allt innehåll eller data genom användning av Tjänsten sker uteslutande på dennes eget ansvar och att användaren ensam ansvarar för all skada på systemet eller dataförlust, även efter indirekt användning av Tjänsten. Användning av Tjänsten och Programvaran sker på egen risk och efter Användarens eget omdöme. Tjänsten och Programvaran tillhandahålls av Leverantören och accepteras av Användaren enligt de aktuella affärsvillkoren (i deras befintliga utförande och med förbehåll för fel). Leverantören garanterar inte på något sätt att Programvaran uppfyller Användarens krav eller fungerar utan avbrott, tillfredsställande, säkert eller felfritt. Dessutom garanterar Leverantören inte på något sätt förväntade, önskade eller genom användningen av Programvaran uppnådda resultat.
  8.3 Användaren är införstådd med att tillgång till Tjänsten endast medges via Leverantörens programvarugränssnitt. Användaren är medveten om att köp av allt innehåll eller data genom användning av Tjänsten sker uteslutande på dennes eget ansvar och att användaren ensam ansvarar för all skada på systemet eller dataförlust, även efter indirekt användning av Tjänsten. Användning av Tjänsten och Programvaran sker på egen risk och efter Användarens eget omdöme. Tjänsten och Programvaran tillhandahålls av Leverantören och accepteras av Användaren enligt de aktuella affärsvillkoren (i deras befintliga utförande och med förbehåll för fel). Leverantören garanterar inte på något sätt att Programvaran uppfyller Användarens krav eller fungerar utan avbrott, tillfredsställande, säkert eller felfritt. Dessutom garanterar Leverantören inte på något sätt förväntade, önskade eller genom användningen av Programvaran uppnådda resultat.

  9 Ändringar av affärsvillkoren
  För att använda Tjänsten krävs att Användaren godkänner dessa affärsvillkor. Användaren är medveten om att Leverantören när som helst och ensidigt kan ändra dessa affärsvillkor genom att helt enkelt publicera den nya versionen. Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren affärsvillkoren som gäller vid tidpunkten för användningen. De nya affärsvillkoren börjar gälla automatiskt när de har publicerats. Skulle Användaren inte vara införstådd med de nya villkoren får Användaren inte längre använda Tjänsten och har i så fall inga som helst rättigheter eller anspråk till följd av att fortsatt användning är omöjlig. Under inga omständigheter ansvarar Leverantören för raderat innehåll.

  10 Meddelanden
  Vid eventuella frågor kring Tjänsten kan Användaren ta kontakt direkt med Leverantören på info@rodenstock.com.

  11 Domsaga och tillämplig lag
  Dessa affärsvillkor regleras av tyska lag. Alla tvister som uppstår vid tolkning och/eller användning av dessa affärsvillkor ska avgöras av domstol på konsumentens hemvistort eller utdelningsort, om Användaren är en konsument och har sin hemvist i Tyskland. Om Användaren inte är en konsument eller inte är boende i Tyskland, är München domsaga. Alla punkter som inte uttryckligen behandlas i dessa affärsvillkor regleras enligt gällande lag.

Prova glasögon online

pd-step1
pd-targets
pd-result

Välj en fotomodell

Ditt foto

Välj en videomodell

Titta in i webbkameran

change mode
asset_spinning_wheel
Detta är ditt
bågnummer

R5334 A

TIPS

Med den virtuella glasögonrådgivningen kan du inte bara prova glasögonen utan också dela dem på Facebook. Dessutom kan en minneslapp skrivas ut för att underlätta rådgivningen kring dina favoritglasögon hos en Rodenstock-optiker.

Rodenstocks kvalitetslöfte

Traditionsbundna: Rodenstock har varit ledande innovatörer inom oftalmisk optik under mer än 140 år. I våra produkter ryms många års forskningserfarenhet, utsökt hantverk, exakt bearbetning och smarta tekniska lösningar. Du kan förvänta dig ett verkligt precisionsmästerverk – och det gäller såväl material som funktion och design.

Behöver du glasögon på recept?

Vilka glasögon från Rodenstock passar mig?

Till glasögonrådgivaren

Inte rätt båge?

Visa alla glasögonbågar
Förfrågan om besök

Skicka en icke-bindande förfrågan om besök hos valfri optiker.Telefon
??data.request.mail??

Din önskelista

För att hjälpa optikern i sina förberedelser inför besöket kan du i besöksförfrågan lägga till din önskelista med de glasögon och bågar du valt.

Din besöksförfrågan har skickats till

Du kommer inom kort att få ett e-postmeddelande med en bekräftelse på den information som skickats till optikern. Optikern kommer att kontakta dig direkt för att boka in ditt besök.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN
Tyvärr kunde din förfrågan inte skickas!

Försök igen.