Twoja lista życzeń
Twój salon optyczny
Rodenstock-Oprawa korekcyjna-R7103-black

Rodenstock R7103 A

Pokazany kolor: A Model dla: Mężczyźni

Dostępne w następujących kolorach:
black | bronze/lightbrown | silver/darkgrey | darkblue

Aby zapoznać się z cenami lub uzyskać niewiążącą wycenę skontaktuj się z najbliższym salonem optycznym.

Przymierz okulary online

Przymierz nasze okulary wirtualnie!

Korzystając z kamery internetowej możesz przymierzyć okulary Rodenstock nie wychodząc z domu. Aby skorzystać z tej usługi, należy przeczytać i zaakceptować ogólne warunki.

Zgadzam się - zacznijmy!
 • Warunki korzystania z serwera "Wirtualny doradca Rodenstock".

  Niniejsze warunki ("Warunki") regulują sposób korzystania z usługi "Wirtualny doradca Rodenstock" firmy Rodenstock GmbH, z siedzibą przy Elsenheimerstrasse 33, D-80687 Monachium oraz podmiotów z nią powiązanych, jej przedstawicieli i pośredników będących dostawcami ("dostawcy") usługi wirtualnie wybieranych okularów ("usługa").

  Usługa
  1.1 Usługa ta umożliwia użytkownikom wypróbowanie produktów Rodenstock za pomocą udostępnionych modeli w wersji zdjęć i wideo lub zdjęć i wideo przesłanych przez użytkownika. Jeśli użytkownik dysponuje kamerą internetową, istnieje możliwość przymierzania produktów Rodenstock również w trybie "na żywo". Korzystając z usługi, użytkownicy mogą wykonać zdjęcie swojego wizerunku na monitorze ("treść") i zamieszczać je, zapisywać, publikować, udostępniać i dystrybuować według własnego uznania w mediach społecznościowych (zwanych łącznie "mediami społecznościowymi"). Gdy tylko użytkownik wybierze doradcę aktywując funkcję "wypróbuj" lub "przymierz okulary online", dane zostaną automatycznie przesyłane do portalu Facebook.
  1.2 Prawo do korzystania z usługi przysługuje wyłącznie użytkownikowi. Prawo to ma charakter indywidualny i nie może zostać przekazane na strony trzecie odpłatnie ani nieodpłatnie, na krótki okres czasu ani na stałe. Komercyjne wykorzystanie tej usługi nie jest dozwolone.

  2 Upoważnienie oraz nota prawna dotycząca korzystania z nazw i zdjęć.
  Użytkownik w sposób wyraźny udziela dostawcy pełnej, nieodwołalnej i nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie, wielokrotne wykorzystywanie, publikowanie, prezentowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie i powielanie wszelkich treści zamieszczanych przez użytkownika we wszystkich mediach społecznościowych kontrolowanych przez firmę Rodenstock (np. Rodenstock Blog,...), niezależnie od formatu takich treści w czasie ich publikacji oraz w wyniku ich późniejszego przetwarzania, niezależnie od celu, w tym do celów reklamowych, umieszczania na opakowaniach, do celów promocyjnych oraz innych celów komercyjnych bez ograniczeń geograficznych i czasowych w związku z rodzajem zastosowania oraz bez prawa do uzyskania wynagrodzenia ze strony dostawcy, z wyłączeniem przypadków zabronionych przepisami prawnymi. Dostawca nie jest zobowiązany do wykorzystywania tych treści i może je usuwać w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Użytkownicy jednoznacznie zrzekają się wszelkich praw, w tym praw do wszczynania czynności prawnych w związku z testowaniem i zatwierdzeniem produktu końcowego, który powstał i został wykorzystany w związku z tymi treściami.

  3 Oświadczenia i zobowiązania użytkowników
  3.1 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (I) ma wszelkie prawa i udogodnienia niezbędne do korzystania z tych treści; (II) użytkowanie treści przez użytkownika nie narusza żadnych praw autorskich, praw ochrony danych osobowych, praw w zakresie publikacji, praw do marek oraz innych praw własności osób trzecich lub instytucji; (III) użytkownik będzie wykorzystywał usługę wyłącznie zgodnie z prawem i zgodnie z jej przeznaczeniem bez naruszania praw stron trzecich; (IV) jeżeli użytkownik występuje w imieniu strony trzeciej, musi posiadać wszelkie pełnomocnictwa niezbędne do dochowania obowiązków wymienionych powyżej, bez potrzeby powiadamiania lub pytania strony trzeciej o dodatkowe zezwolenia.

  3 Oświadczenia i zobowiązania użytkowników
  3.1 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (I) posiada wszelkie prawa oraz udogodnienia niezbędne do korzystania z treści; (II) użytkowanie treści przez użytkownika nie narusza żadnych praw autorskich, praw ochrony danych osobowych, praw w zakresie publikacji, praw do marek oraz innych praw własności osób trzecich lub instytucji; (III) użytkownik będzie wykorzystywał usługę wyłącznie zgodnie z prawem zgodnie z jej przeznaczeniem i nie będzie naruszał praw stron trzecich; (IV) jeśli użytkownik występuje w imieniu strony trzeciej, wówczas musi on posiadać wszelkie pełnomocnictwa niezbędne do dochowania obowiązków wymienionych powyżej bez potrzeby powiadamiania lub pytania strony trzeciej o dodatkowe zezwolenia.

  3.2 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie publikował żadnych treści o charakterze obraźliwym, naruszającym prawa stron trzecich, zniesławiającym, szkodliwym, pornograficznym, wulgarnym, obscenicznym, zawierającym pornografię dziecięcą, bluźnierczym, naruszającym obowiązujące przepisy – w tym bez ograniczeń – przepisy dotyczące praw własności intelektualnej, praw osób trzecich oraz praw o ochronie danych osobowych. Ponadto użytkownik oświadcza, że nie będzie publikował treści nawołujących do popełniania czynów przestępczych i niezgodnych z prawem, ani czynów, które mogą prowadzić do odpowiedzialności prawnej lub cywilnej, treści zawierających wirusy lub inne programy, które mogą negatywnie wpływać lub uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie usługi, prowadzić do przeciążenia infrastruktury technicznej i usług dostawcy, przechwytywać dane lub modyfikować systemy operacyjne, dane lub informacje osobowe, zakłócać lub usuwać komunikację między komputerami lub korespondencję e-mail, treści zawierające komunikaty i/lub reklamy, materiały marketingowe lub mające na celu pozyskiwanie klientów lub też umożliwiające innym osobom na zamieszczania lub publikowanie treści niezależnie od ich charakteru. 3.3 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie rozpowszechniał następujących informacji w związku z korzystaniem z usługi: I) informacji poufnych (w tym informacji dotyczących stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego, rasy, preferencji seksualnych, danych z rejestrów karnych, informacji o stanie cywilnym, poglądów religijnych, politycznych oraz powiązań z organizacjami religijnymi i informacji o sytuacji materialnej osób); II) zdjęć i wizerunków osób nieletnich bez zgody ich opiekunów prawnych, III) informacji osobowych stron trzecich (w tym zdjęć i wizerunków) bez uzyskania niezbędnej zgody na publikację/rozpowszechnianie w sieci.

  4 Przejęcie odpowiedzialności
  Użytkownik zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność dostawcy usług z tytułu wszelkich strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów, nakładów (w tym kosztów procesowych), które wynikają z roszczeń stron trzecich powstałych w związku z naruszeniem oświadczeń i zapewnień użytkownika w związku z warunkami korzystania z niniejszej usługi. Odpowiedzialność taka obejmuje również koszty oszacowania świadczeń, niezależnie od tego, czy świadczenia takie zostaną ustalone przez sąd, czy w postępowaniu pozasądowym.

  5 Ograniczenie odpowiedzialności dostawcy
  5.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa przeznaczona jest wyłącznie do orientacyjnego ukazania wyglądu danego produktu oraz do orientacyjnego pokazania, jak prezentuje się on na twarzy użytkownika. Z zastrzeżeniem ewentualnych wymogów prawnych, dostawca nie odpowiada za wierność orientacyjnego przybliżenia, jego jakość, prawidłowe działanie oraz przydatność usługi do określonego celu.
  5.2 Użytkownik oświadcza, że dostawca nie jest zobowiązany do przeglądu treści zamieszczanych przez użytkownika, o ile nie wynika to z postanowienia sądowego lub zarządzenia innego właściwego organu i że dostawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do kontroli treści, a zatem w żadnym wypadku nie odpowiada za dane treści, błędy oraz pominięcia ani za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z korzystania lub niekorzystania z usługi przez użytkownika lub inną stronę trzecią. Użytkownik ponosi wyłączną nieograniczoną odpowiedzialność za treści zamieszczane, publikowane i rozpowszechniane w sposób niezależny za pośrednictwem usługi online.

  6 Dostępność i kontynuacja usługi
  Użytkownik oświadcza, że dostawca może według własnego uznania (I) czasowo lub na stałe wyłączać usługę, (II) odmawiać prawa dostępu do niej, (III) usuwać treści z mediów społecznościowych kontrolowanych przez Rodenstock. W żadnych okolicznościach dostawca nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie treści.

  7 Obowiązek powiadamiania organów
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostawca może przedsięwziąć bezpośrednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli uzyska wiedzę o potencjalnie niezgodnych z prawem działaniach użytkowników (np. w przypadku rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pośrednictwem usługi), oraz że dostawca może przekazywać informacje na temat takich naruszeń do odpowiednich organów, w celu ich ścigania, udzielając takim organom dostępnych mu informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

  8 Prawa własności intelektualnej
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostawca może przedsięwziąć bezpośrednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli uzyska wiedzę o potencjalnie niezgodnych z prawem działaniach użytkowników (np. w przypadku rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pośrednictwem usługi) oraz, że dostawca może przekazywać informacje na temat takich naruszeń do odpowiednich organów w celu ich ścigania udzielając takim organom dostępnych mu informacji w celu identyfikacji użytkownika.
  8.1 Użytkownik oświadcza, że usługa oraz oprogramowanie niezbędne do świadczenia usługi ("oprogramowanie") są wyłączną własnością dostawcy lub prawo do tego oprogramowania zostało udzielone dostawcy na mocy licencji, oraz że oprogramowanie zawiera informacje poufne i jest prawnie chronione. Dostawca lub licencjodawca udzielają użytkownikom niewyłącznego i niezbywalnego, bezpłatnego prawa do uzyskiwania dostępu i korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem w celu korzystania z usługi.
  8.2 Użytkownik oświadcza, że nie będzie uzyskiwał dostępu do usługi w sposób inny, niż za pośrednictwem interfejsu programowego udostępnionego przez dostawcę. Użytkownik oświadcza, że zakup wszelkich treści lub danych za pośrednictwem usługi jest jego wyłączną odpowiedzialnością oraz, że wyłącznie użytkownik odpowiada za uszkodzenia systemu lub utratę danych, nawet w przypadku pośredniego wykorzystania usługi. Użytkownik korzysta z usługi i oprogramowania dobrowolnie, na swoją własną odpowiedzialność. Dostawca dostarcza usługę i oprogramowanie użytkownikowi na niniejszych określonych warunkach (w stanie obecnym, i w miarę dostępności), co użytkownik potwierdza. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w zakresie spełniania przez oprogramowanie potrzeb użytkownika oraz w zakresie jego niezakłóconego, bezpiecznego i bezbłędnego działania. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do spodziewanych, oczekiwanych i osiągniętych wyników korzystania z oprogramowania.
  8.3 Użytkownik oświadcza, że nie będzie uzyskiwał dostępu do usługi w sposób inny, niż za pośrednictwem interfejsu programowego udostępnionego przez dostawcę. Użytkownik oświadcza, że zakup wszelkich treści lub danych za pośrednictwem usługi jest jego wyłączną odpowiedzialnością oraz, że wyłącznie użytkownik odpowiada za uszkodzenia systemu lub utratę danych, nawet w przypadku pośredniego wykorzystania usługi. Użytkownik korzysta z usługi i oprogramowania dobrowolnie, na swoją własną odpowiedzialność. Dostawca dostarcza usługę i oprogramowanie użytkownikowi na niniejszych określonych warunkach (w stanie obecnym, i w miarę dostępności), co użytkownik potwierdza. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w zakresie spełniania przez oprogramowanie potrzeb użytkownika oraz w zakresie jego niezakłóconego, bezpiecznego i bezbłędnego działania. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do spodziewanych, oczekiwanych i osiągniętych wyników korzystania z oprogramowania.

  9 Zmiany warunków ogólnych
  W celu korzystania z usługi, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze ogólne warunki. Użytkownik oświadcza, że dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków, w dowolnym momencie, na zasadzie publikacji nowych warunków. Korzystając z usługi, użytkownik zgadza się z ogólnymi warunkami obowiązującymi w danym momencie. Nowe ogólne warunki wchodzą w życie automatycznie w momencie ich publikacji. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, nie może dalej korzystać z usługi i w takim przypadku nie przysługują mu żadne prawa ani roszczenia w związku z brakiem możliwości dalszego korzystania z usługi. Dostawca nie odpowiada za usunięcie jakichkolwiek danych.

  10 Wiadomości
  For questions about the service, users can contact the provider directly at biuro@rodenstock.pl.

  11 Sąd właściwy i prawo właściwe
  Niniejsze ogólne warunki będą interpretowane w rozumieniu przepisów niemieckich. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją i wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego konsumenta, o ile konsument ten jest mieszkańcem Niemiec. Jeśli użytkownik nie jest konsumentem lub nie zamieszkuje na terenie Niemiec, sądem właściwym jest sąd w Monachium. Wszelkie kwestie nieomówione w niniejszych ogólnych warunkach będą regulowane przez obowiązujące przepisy.

Przymierz okulary online

pd-step1
pd-targets
pd-result

Wybierz model foto

Twoje zdjęcie

Wybierz model wideo

Umieść twarz przed kamerą internetową

change mode
asset_spinning_wheel
To numer
Twojego modelu

R7103 A

WSKAZÓWKA

Z pomocą wirtualnego doradcy możesz nie tylko przymierzyć okulary, lecz także udostępnić zdjęcie na portalu Facebook. Możesz również wydrukować ulotkę i nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać poradę odnośnie najlepszych dla Ciebie okularów od Partnera firmy Rodenstock.

Obietnica jakości Rodenstock

Przywiązanie do tradycji: Rodenstock jest liderem innowacji w optyce okularowej od ponad 140 lat. Lata poświęcone badaniom, doskonaleniu rzemiosła i rozwojowi inteligentnych technologii przekładają się na jakość naszych produktów. Możesz spodziewać się, że są to prawdziwe arcydzieła precyzji

Potrzebujesz okularów korekcyjnych?

W których okularach Rodenstock dobrze wyglądam?

Przejdź do wirtualnego doradcy

Nieodpowiednia oprawa?

Pokaż wszystkie oprawy okularowe
Wniosek o rezerwację wizyty

Wyślij prośbę o rezerwację wizyty w wybranym salonie optycznym.Telefon
??data.request.mail??

Twoja lista życzeń

Aby pomóc optykowi w przygotowaniu się do wizyty, dołącz swoją listę życzeń, zawierającą wybrane soczewki i oprawy do prośby o rezerwację.

Prośba o umówienie wizyty pomyślnie przesłana do

Niedługo otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem danych, które przesłano do salonu optycznego. Salon optyczny skontaktuje się z Tobą bezpośrednio, by zaplanować wizytę.

WRÓĆ NA STRONĘ GŁÓWNĄ
Niestety nie udało się przesłać prośby!

Prosimy spróbować ponownie.