0
    Twoja lokalizacja: Index  
 
Wyślij ulotkę
 
 
 

Rozwiąż zadanie.*

2

+

=

dwadzieścia trzy

 

Kolejne zadanie,
Kliknij tutaj.

 
 

*Pola wymagane

 
 
nav-Id: 1647682 - doc-Id:
Firma
Ulubione (0)
Ulubione (0)
Twoje aktualnie zachowane ulubione
 
 

Brak ulubionych

 
Szukaj
Szukaj
 
 
 
 
 
 

Przymierz okulary online

Brakuje wtyczki flash.

Wirtualny doradca, umożliwiający wirtualne przymierzanie okularów, wymaga zainstalowania najnowszej wersji Flash Player. Wkrótce dostępny będzie program na urządzenia mobilne z systemami iOS lub Android. Zapoznaj się z naszą ofertą okularów i skorzystaj z pomocy wirtualnego doradcy, przy pomocy komputera Mac lub PC. Tutaj można pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Przymierz nasze okulary - wygodnie i wirtualnie.

Korzystając z kamery swojego komputera, możesz przymierzać okulary z kolekcji Rodenstock w swoim domu.

Warunki korzystania z serwera "Wirtualny doradca Rodenstock".
Niniejsze warunki ("Warunki") regulują sposób korzystania z usługi "Wirtualny doradca Rodenstock" firmy Rodenstock GmbH, z siedzibą przy Elsenheimerstrasse 33, D-80687 Monachium oraz podmiotów z nią powiązanych, jej przedstawicieli i pośredników będących dostawcami ("dostawcy") usługi wirtualnie wybieranych okularów ("usługa").

Usługa
1.1 Usługa ta umożliwia użytkownikom wypróbowanie produktów Rodenstock za pomocą udostępnionych modeli w wersji zdjęć i wideo lub zdjęć i wideo przesłanych przez użytkownika. Jeśli użytkownik dysponuje kamerą internetową, istnieje możliwość przymierzania produktów Rodenstock również w trybie "na żywo". Korzystając z usługi, użytkownicy mogą wykonać zdjęcie swojego wizerunku na monitorze ("treść") i zamieszczać je, zapisywać, publikować, udostępniać i dystrybuować według własnego uznania w mediach społecznościowych (zwanych łącznie "mediami społecznościowymi"). Gdy tylko użytkownik wybierze doradcę aktywując funkcję "wypróbuj" lub "przymierz okulary online", dane zostaną automatycznie przesyłane do portalu Facebook.
1.2 Prawo do korzystania z usługi przysługuje wyłącznie użytkownikowi. Prawo to ma charakter indywidualny i nie może zostać przekazane na strony trzecie odpłatnie ani nieodpłatnie, na krótki okres czasu ani na stałe. Komercyjne wykorzystanie tej usługi nie jest dozwolone.

2 Upoważnienie oraz nota prawna dotycząca korzystania z nazw i zdjęć.
Użytkownik w sposób wyraźny udziela dostawcy pełnej, nieodwołalnej i nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie, wielokrotne wykorzystywanie, publikowanie, prezentowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie i powielanie wszelkich treści zamieszczanych przez użytkownika we wszystkich mediach społecznościowych kontrolowanych przez firmę Rodenstock (np. Rodenstock Blog,...), niezależnie od formatu takich treści w czasie ich publikacji oraz w wyniku ich późniejszego przetwarzania, niezależnie od celu, w tym do celów reklamowych, umieszczania na opakowaniach, do celów promocyjnych oraz innych celów komercyjnych bez ograniczeń geograficznych i czasowych w związku z rodzajem zastosowania oraz bez prawa do uzyskania wynagrodzenia ze strony dostawcy, z wyłączeniem przypadków zabronionych przepisami prawnymi. Dostawca nie jest zobowiązany do wykorzystywania tych treści i może je usuwać w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Użytkownicy jednoznacznie zrzekają się wszelkich praw, w tym praw do wszczynania czynności prawnych w związku z testowaniem i zatwierdzeniem produktu końcowego, który powstał i został wykorzystany w związku z tymi treściami.

3 Oświadczenia i zobowiązania użytkowników
3.1 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (I) ma wszelkie prawa i udogodnienia niezbędne do korzystania z tych treści; (II) użytkowanie treści przez użytkownika nie narusza żadnych praw autorskich, praw ochrony danych osobowych, praw w zakresie publikacji, praw do marek oraz innych praw własności osób trzecich lub instytucji; (III) użytkownik będzie wykorzystywał usługę wyłącznie zgodnie z prawem i zgodnie z jej przeznaczeniem bez naruszania praw stron trzecich; (IV) jeżeli użytkownik występuje w imieniu strony trzeciej, musi posiadać wszelkie pełnomocnictwa niezbędne do dochowania obowiązków wymienionych powyżej, bez potrzeby powiadamiania lub pytania strony trzeciej o dodatkowe zezwolenia.

3 Oświadczenia i zobowiązania użytkowników
3.1 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (I) posiada wszelkie prawa oraz udogodnienia niezbędne do korzystania z treści; (II) użytkowanie treści przez użytkownika nie narusza żadnych praw autorskich, praw ochrony danych osobowych, praw w zakresie publikacji, praw do marek oraz innych praw własności osób trzecich lub instytucji; (III) użytkownik będzie wykorzystywał usługę wyłącznie zgodnie z prawem zgodnie z jej przeznaczeniem i nie będzie naruszał praw stron trzecich; (IV) jeśli użytkownik występuje w imieniu strony trzeciej, wówczas musi on posiadać wszelkie pełnomocnictwa niezbędne do dochowania obowiązków wymienionych powyżej bez potrzeby powiadamiania lub pytania strony trzeciej o dodatkowe zezwolenia.

3.2 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie publikował żadnych treści o charakterze obraźliwym, naruszającym prawa stron trzecich, zniesławiającym, szkodliwym, pornograficznym, wulgarnym, obscenicznym, zawierającym pornografię dziecięcą, bluźnierczym, naruszającym obowiązujące przepisy – w tym bez ograniczeń – przepisy dotyczące praw własności intelektualnej, praw osób trzecich oraz praw o ochronie danych osobowych. Ponadto użytkownik oświadcza, że nie będzie publikował treści nawołujących do popełniania czynów przestępczych i niezgodnych z prawem, ani czynów, które mogą prowadzić do odpowiedzialności prawnej lub cywilnej, treści zawierających wirusy lub inne programy, które mogą negatywnie wpływać lub uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie usługi, prowadzić do przeciążenia infrastruktury technicznej i usług dostawcy, przechwytywać dane lub modyfikować systemy operacyjne, dane lub informacje osobowe, zakłócać lub usuwać komunikację między komputerami lub korespondencję e-mail, treści zawierające komunikaty i/lub reklamy, materiały marketingowe lub mające na celu pozyskiwanie klientów lub też umożliwiające innym osobom na zamieszczania lub publikowanie treści niezależnie od ich charakteru. 3.3 Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie rozpowszechniał następujących informacji w związku z korzystaniem z usługi: I) informacji poufnych (w tym informacji dotyczących stanu zdrowia, pochodzenia etnicznego, rasy, preferencji seksualnych, danych z rejestrów karnych, informacji o stanie cywilnym, poglądów religijnych, politycznych oraz powiązań z organizacjami religijnymi i informacji o sytuacji materialnej osób); II) zdjęć i wizerunków osób nieletnich bez zgody ich opiekunów prawnych, III) informacji osobowych stron trzecich (w tym zdjęć i wizerunków) bez uzyskania niezbędnej zgody na publikację/rozpowszechnianie w sieci.

4 Przejęcie odpowiedzialności
Użytkownik zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność dostawcy usług z tytułu wszelkich strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów, nakładów (w tym kosztów procesowych), które wynikają z roszczeń stron trzecich powstałych w związku z naruszeniem oświadczeń i zapewnień użytkownika w związku z warunkami korzystania z niniejszej usługi. Odpowiedzialność taka obejmuje również koszty oszacowania świadczeń, niezależnie od tego, czy świadczenia takie zostaną ustalone przez sąd, czy w postępowaniu pozasądowym.

5 Ograniczenie odpowiedzialności dostawcy
5.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa przeznaczona jest wyłącznie do orientacyjnego ukazania wyglądu danego produktu oraz do orientacyjnego pokazania, jak prezentuje się on na twarzy użytkownika. Z zastrzeżeniem ewentualnych wymogów prawnych, dostawca nie odpowiada za wierność orientacyjnego przybliżenia, jego jakość, prawidłowe działanie oraz przydatność usługi do określonego celu.
5.2 Użytkownik oświadcza, że dostawca nie jest zobowiązany do przeglądu treści zamieszczanych przez użytkownika, o ile nie wynika to z postanowienia sądowego lub zarządzenia innego właściwego organu i że dostawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do kontroli treści, a zatem w żadnym wypadku nie odpowiada za dane treści, błędy oraz pominięcia ani za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z korzystania lub niekorzystania z usługi przez użytkownika lub inną stronę trzecią. Użytkownik ponosi wyłączną nieograniczoną odpowiedzialność za treści zamieszczane, publikowane i rozpowszechniane w sposób niezależny za pośrednictwem usługi online.

6 Dostępność i kontynuacja usługi
Użytkownik oświadcza, że dostawca może według własnego uznania (I) czasowo lub na stałe wyłączać usługę, (II) odmawiać prawa dostępu do niej, (III) usuwać treści z mediów społecznościowych kontrolowanych przez Rodenstock. W żadnych okolicznościach dostawca nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie treści.

7 Obowiązek powiadamiania organów
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostawca może przedsięwziąć bezpośrednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli uzyska wiedzę o potencjalnie niezgodnych z prawem działaniach użytkowników (np. w przypadku rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pośrednictwem usługi), oraz że dostawca może przekazywać informacje na temat takich naruszeń do odpowiednich organów, w celu ich ścigania, udzielając takim organom dostępnych mu informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

8 Prawa własności intelektualnej
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostawca może przedsięwziąć bezpośrednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli uzyska wiedzę o potencjalnie niezgodnych z prawem działaniach użytkowników (np. w przypadku rozpowszechniania pornografii dziecięcej za pośrednictwem usługi) oraz, że dostawca może przekazywać informacje na temat takich naruszeń do odpowiednich organów w celu ich ścigania udzielając takim organom dostępnych mu informacji w celu identyfikacji użytkownika.
8.1 Użytkownik oświadcza, że usługa oraz oprogramowanie niezbędne do świadczenia usługi ("oprogramowanie") są wyłączną własnością dostawcy lub prawo do tego oprogramowania zostało udzielone dostawcy na mocy licencji, oraz że oprogramowanie zawiera informacje poufne i jest prawnie chronione. Dostawca lub licencjodawca udzielają użytkownikom niewyłącznego i niezbywalnego, bezpłatnego prawa do uzyskiwania dostępu i korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem w celu korzystania z usługi.
8.2 Użytkownik oświadcza, że nie będzie uzyskiwał dostępu do usługi w sposób inny, niż za pośrednictwem interfejsu programowego udostępnionego przez dostawcę. Użytkownik oświadcza, że zakup wszelkich treści lub danych za pośrednictwem usługi jest jego wyłączną odpowiedzialnością oraz, że wyłącznie użytkownik odpowiada za uszkodzenia systemu lub utratę danych, nawet w przypadku pośredniego wykorzystania usługi. Użytkownik korzysta z usługi i oprogramowania dobrowolnie, na swoją własną odpowiedzialność. Dostawca dostarcza usługę i oprogramowanie użytkownikowi na niniejszych określonych warunkach (w stanie obecnym, i w miarę dostępności), co użytkownik potwierdza. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w zakresie spełniania przez oprogramowanie potrzeb użytkownika oraz w zakresie jego niezakłóconego, bezpiecznego i bezbłędnego działania. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do spodziewanych, oczekiwanych i osiągniętych wyników korzystania z oprogramowania.
8.3 Użytkownik oświadcza, że nie będzie uzyskiwał dostępu do usługi w sposób inny, niż za pośrednictwem interfejsu programowego udostępnionego przez dostawcę. Użytkownik oświadcza, że zakup wszelkich treści lub danych za pośrednictwem usługi jest jego wyłączną odpowiedzialnością oraz, że wyłącznie użytkownik odpowiada za uszkodzenia systemu lub utratę danych, nawet w przypadku pośredniego wykorzystania usługi. Użytkownik korzysta z usługi i oprogramowania dobrowolnie, na swoją własną odpowiedzialność. Dostawca dostarcza usługę i oprogramowanie użytkownikowi na niniejszych określonych warunkach (w stanie obecnym, i w miarę dostępności), co użytkownik potwierdza. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w zakresie spełniania przez oprogramowanie potrzeb użytkownika oraz w zakresie jego niezakłóconego, bezpiecznego i bezbłędnego działania. Dostawca nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do spodziewanych, oczekiwanych i osiągniętych wyników korzystania z oprogramowania.

9 Zmiany warunków ogólnych
W celu korzystania z usługi, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze ogólne warunki. Użytkownik oświadcza, że dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków, w dowolnym momencie, na zasadzie publikacji nowych warunków. Korzystając z usługi, użytkownik zgadza się z ogólnymi warunkami obowiązującymi w danym momencie. Nowe ogólne warunki wchodzą w życie automatycznie w momencie ich publikacji. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, nie może dalej korzystać z usługi i w takim przypadku nie przysługują mu żadne prawa ani roszczenia w związku z brakiem możliwości dalszego korzystania z usługi. Dostawca nie odpowiada za usunięcie jakichkolwiek danych.

10 Wiadomości
For questions about the service, users can contact the provider directly at biuro@rodenstock.pl.

11 Sąd właściwy i prawo właściwe
Niniejsze ogólne warunki będą interpretowane w rozumieniu przepisów niemieckich. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją i wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego konsumenta, o ile konsument ten jest mieszkańcem Niemiec. Jeśli użytkownik nie jest konsumentem lub nie zamieszkuje na terenie Niemiec, sądem właściwym jest sąd w Monachium. Wszelkie kwestie nieomówione w niniejszych ogólnych warunkach będą regulowane przez obowiązujące przepisy.

Użyj własnego zdjęcia

Załaduj zdjęcie ZDJĘCIE Z KAMERY

Skorzystaj ze zdjęcia modelowego

To numer
Twojego modelu

R7036

Do produktu
 
WSKAZÓWKA

Z pomocą wirtualnego doradcy możesz nie tylko przymierzyć okulary, lecz także udostępnić zdjęcie na portalu Facebook. Możesz również wydrukować ulotkę i nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać poradę odnośnie najlepszych dla Ciebie okularów od Partnera firmy Rodenstock.


 


Wirtualny Rodenstock 3D w sprawie okularów

Dzięki konsultacji Rodenstock 3D możesz w wygodny sposób, we własnym domu przymierzać okulary z naszej kolekcji i znaleźć najodpowiedniejszą dla siebie oprawkę.

Zanim znajdziesz Partnera Rodenstock w Twoim sąsiedztwie, wypróbuj najnowsze modele we własnym domu i dokonaj wstępnego wyboru. Właśnie do tego służy wirtualny doradca Rodenstock 3D. Tu możesz wirtualnie przymierzyć różne modele i zorientować się, jakie oprawki najbardziej pasują do Twojej twarzy. Gdy znajdziesz odpowiednie oprawki, zapisz je na ulotce i weź ją z sobą do optyka.

Wirtualny doradca Rodenstock 3D działa jak magiczne lustro. Dzięki kamerce internetowej oglądasz swoją twarz w wybranym modelu okularów. Jeśli nie masz kamerki, możesz załadować swoje zdjęcie lub przymierzyć wybrane modele okularów na zapisanym zdjęciu lub wideo.

Następnie, aby mieć stuprocentową pewność, że to właściwy wybór, możesz porównać cztery różne modele okularów obok siebie, korzystając ze specjalnej funkcji. Opublikuj zdjęcie na portalu Facebook i zaproś swoich znajomych, by pomogli w podjęciu ostatecznej decyzji.