Rodenstock-brillene
Din ønskeliste
Din brilleinnfatning
Din optiker
Rodenstock-Solbriller-R1426-rosegold/rose

Rodenstock R1426 A

Prøv dem online

Vist farge: A Modell for: Unisex

Tilgjengelig i fargene:
rosegold/rose | brown/black | gold/havana | silver/grey

For å motta priser og ikke-bindende tilbud, vennligst ta kontakt med nærmeste optiker.

Prøv brillene online

Prøv våre briller virtuelt!

Ved å bruke ditt webkamera kan du prøve Rodenstock-brillene komfortabelt hjemme. For å kunne bruke denne tjenesten må du ha lest og godtatt våre generelle vilkår og betingelser.

Jeg samtykker - la oss komme i gang!
 • Generelle betingelser og vilkår for tilgang til “Rodenstock brillerådgiver”-serveren.

  Disse generelle betingelsene og vilkårene ("T&C") regulerer bruken av “Rodenstock brillerådgiver”-tjenesten fra Rodenstock GmbH med hovedkontor i Elsenheimerstrasse 33, D-80687 Munchen, og tilsluttede selskap, samt representanter og agenter ("leverandører") som leverandører av virtuelle briller ("tjenesten").

  Tjenesten
  1.1 Tjenesten gjør det mulig for brukerne å teste Rodenstock-artikler ved hjelp av de presenterte foto- og videomodellene, eller ved å bruke fotografier eller videoer som brukerne selv har lastet opp. Hvis et webkamera er tilkoblet brukerens enhet, kan også Rodenstock-artiklene prøves i sanntid. Med denne tjenesten kan brukerne fotografere bildene sine på skjermen (“innhold”) og poste, lagre, publisere, dele og distribuere dem etter eget ønske på alle sosiale mediasider (i fellesskap kalt “sosiale media”). Så snart brukeren velger brillerådgiveren med “prøv den”-tasten eller ved å navigere til “Prøv briller på nettet”, overføres data automatisk til Facebook.
  1.2 Retten til å bruke tjenesten er begrenset til brukeren. Den er personlig og kan ikke overdras til tredjeparter gratis eller mot betaling, hverken for en kort periode eller permanent. Kommersiell bruk av tjenesten er ikke tillatt.

  2 Autorisasjon og ansvarsfraskrivelse for bruk av navn og bilder.
  Brukeren gir leverandøren uttrykkelig tillatelse til total, ugjenkallelig og global rett til bruk, gjenbruk, publisering, presentasjon, re-publisering, overføring og duplisering av alt innhold postet av brukeren på alle sosiale mediasider som styres av Rodenstock (f.eks. Rodenstock Blog osv.), i alle formater som finnes på det tidspunktet eller utvikles senere, for alle formål, inkludert bruk til reklameformål, pakker, tilbud og kommersielle bruksområder uten geografiske eller tidsmessige restriksjoner eller begrensninger i tilknytning til type bruk, og uten at leverandøren skal måtte betale, med unntak av juridisk forbudte tilfeller. Leverandøren har ingen plikt til å bruke innholdet og står fritt til å slette innholdet når som helst, uten å oppgi noen grunn. Brukerne frasier seg uttrykkelig alle rettigheter og juridiske handlinger i tilknytning til undersøkelse og godkjenning av sluttproduktet som produseres og brukes i tilknytning til innholdet.

  3 Brukernes erklæringer og garantier
  3.1 Brukeren erklærer og garanterer at (I) vedkommende har alle retter og automasjoner for å bruke innholdet; (II) Brukerens bruk av innholdet bryter ikke med noen opphavsrettigheter, personlige rettigheter, personvernrettigheter, rettigheter til offentlig tilgjengelighet, merkerettigheter eller andre eierskapsrettigheter for hverken personer eller institusjoner; (III) Brukeren vil kun bruke tjenesten til juridisk tillatte formål i henhold til gjeldende lov og i alle tilfeller uten å bryte tredjeparters rettigheter; (IV) Dersom brukeren handler på vegne av en tredjepart, har brukeren den nødvendige automasjon til å innvilge leverandøren alle rettigheter som nevnt ovenfor, uten å måtte spørre tredjeparten om særskilt tillatelse eller informere tredjeparten.

  3 Brukernes erklæringer og garantier
  3.1 Brukeren erklærer og garanterer at (I) vedkommende har alle retter og automasjoner for å bruke innholdet; (II) Brukerens bruk av innholdet bryter ikke med noen opphavsrettigheter, personlige rettigheter, personvernrettigheter, rettigheter til offentlig tilgjengelighet, merkerettigheter eller andre eierskapsrettigheter for hverken personer eller institusjoner; (III) Brukeren vil kun bruke tjenesten til juridisk tillatte formål i henhold til gjeldende lov og i alle tilfeller uten å bryte tredjeparters rettigheter; (IV) Dersom brukeren handler på vegne av en tredjepart, har brukeren den nødvendige automasjon til å innvilge leverandøren alle rettigheter som nevnt ovenfor, uten å måtte spørre tredjeparten om særskilt tillatelse eller informere tredjeparten.

  3.2 Brukeren erklærer og garanterer at han/hun ikke vil publisere noe innhold som er støtende, krenkende, nedsettende, skadelig, pornografisk, vulgært, uanstendig, barnepornografisk, vanhellig; innhold som bryter med gjeldende lover eller bestemmelser - inkludert, men ikke begrenset til bestemmelser vedrørende eierskapsrettigheter, personlige rettigheter eller personvern; som frister tredjeparter til å delta i illegale og/eller kriminelle handlinger og som fører til kriminelt eller sivilt straffeansvar; innhold som inneholder viruser eller andre programmer som alvorlig innvirker eller hindrer korrekt bruk av tjenesten, fører til overbelastning av leverandørens tekniske infrastrukturer og servere, eller bryter inn i eller forfalsker operativsystemer, data eller personopplysninger eller kunne avbryte eller slette databasert eller elektronisk korrespondanse; innhold som inneholder, poster og/eller publiserer reklame, reklamemateriell eller kundehenvendelser av noen som helst type, eller som gjør det mulig for andre personer å poste og/eller publisere innhold av noen som helst type. 3.3 Brukeren erklærer og garanterer at han/hun ikke vil publisere noe av den følgende informasjonen i tilknytning til bruk av tjenesten: I) Konfidensielle data (inkludert, men ikke begrenset til informasjon angående helse, etnisitet, rase, seksuell legning, kriminelt rulleblad, sivil status, religiøs oppfatning, tilknytning til politiske eller religiøse grupper eller finansiell situasjon for en person); II) Fotografier/bilder av mindreårige uten tillatelse av deres verge og/eller i noe tilfelle III) Persondata for tredjeparter (inkludert bilder/fotografier) uten å ha den nødvendige tillatelse for publikasjon/distribusjon på nettet.

  4 Erstatning
  Brukeren forplikter seg til å erstatte leverandøren for alle tap, skader, ansvar, kostnader eller utlegg (inkludert saksomkostninger), som oppstår ved krav fra tredjepart i tilknytning til brudd på erklæringene og garantiene fra brukeren i disse betingelsene og vilkårene. Dette inkluderer også kostnadene for å fastslå erstatningen, uavhengig av om dette initieres av domstolen eller utenom domstolen.

  5 Begrensning av leverandørens ansvar
  5.1 Brukeren innrømmer at tjenesten kun har til hensikt å vise hvordan den aktuelle artikkelen fremstår og hvordan artikkelen ser ut på brukerens ansikt. Med unntak av eventuelle juridiske krav, er ikke leverandøren ansvarlig for nøyaktigheten i denne tilnærmingen, kvaliteten, korrekt virkemåte eller at tjenesten er egnet til et spesifikt formål.
  5.2 Brukeren innrømmer at leverandøren ikke trenger å revidere innholdet brukeren poster, såfremt ikke dette er nødvendig for å følge et rettslig pålegg eller ordre fra en annen ansvarlig myndighet, at leverandøren ikke er gjenstand for noen type plikt til å revidere og derfor heller ikke under noen omstendigheter ansvarlig for det aktuelle innholdet, eventuelle feil og/eller utelatelser eller direkte eller indirekte skadeserstatning som oppstår for brukeren og/eller tredjeparten fra å bruke eller ikke bruke tjenesten. Brukeren er ene og alene fullt ut ansvarlig for alt innhold som postes, publiseres eller distribueres uavhengig gjennom bruk av tjenesten på nettet.

  6 Tilgjengelighet og videreføring av tjenesten
  Brukeren erkjenner at leverandøren har rett etter eget forgodtbefinnende til å (i) avbryte tjenesten, midlertidig eller permanent, (ii) nekte adgang til den, (iii) fjerne innhold fra alle sosiale media som kontrolleres av Rodenstock. Ikke under noen omstendigheter er leverandøren ansvarlig for tap eller skade av innholdet.

  7 Rapportering til myndighetene
  Brukeren innrømmer at leverandøren kan treffe umiddelbare tiltak i henhold til gjeldende lov dersom han/hun blir klar over mulige illegale handlinger av brukerne (for eksempel, men ikke begrenset til distribusjon av barnepornografisk innhold via tjenesten), og leverandøren kan rapportere slike overtredelser til de ansvarlige myndigheter for videre rettslige skritt ved å oppgi all tilgjengelig informasjon til myndigheten for å fastslå hvem brukeren er.

  8 Intellektuelle eierskapsrettigheter
  Brukeren innrømmer at leverandøren kan treffe umiddelbare tiltak i henhold til gjeldende lov dersom han/hun blir klar over mulige illegale handlinger av brukerne (for eksempel, men ikke begrenset til distribusjon av barnepornografisk innhold via tjenesten), og leverandøren kan rapportere slike overtredelser til de ansvarlige myndigheter for videre rettslige skritt ved å oppgi all tilgjengelig informasjon til myndigheten for å fastslå hvem brukeren er.
  8.1 Brukeren innrømmer at tjenesten og programvaren som er nødvendig for å levere den ("programvare") kun er leverandørens eie, eller alternativt har blitt lisensiert til leverandøren, og at programvaren inneholder konfidensiell informasjon og er juridisk beskyttet. Leverandøren eller lisensinnehaveren innvilger brukerne en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar, gratis lisens for adgang til og bruk av tjenesten, samt for å bruke den nødvendige programvaren for det formålet.
  8.2 Brukeren samtykker til å ikke skaffe seg tilgang til tjenesten på noen annen måte enn via leverandørens programvaregrensesnitt. Brukeren innrømmer at kjøp av alt innhold eller data gjennom bruk av tjenesten kun er brukerens eget ansvar, og at brukeren alene har ansvaret for eventuell skade på systemet eller tap av data, selv etter indirekte bruk av tjenesten. Bruk av tjenesten og programvaren foregår på brukerens egen risiko og etter brukerens egen vurdering. Tjenesten og programvaren tilbys av leverandøren, og godkjennes av brukeren i henhold til de aktuelle betingelsene og vilkårene (som de er og slik de er tilgjengelig). Leverandøren gir overhodet ingen garanti for at programvaren tilfredsstiller brukerens krav, eller at den fungerer uten avbrudd, er akseptabel, sikker eller feilfri. Leverandøren gir overhodet ingen garanti for de resultater som forventes, det håpes om eller oppnås gjennom bruk av programvaren.
  8.3 Brukeren samtykker til å ikke skaffe seg tilgang til tjenesten på noen annen måte enn via leverandørens programvaregrensesnitt. Brukeren innrømmer at kjøp av alt innhold eller data gjennom bruk av tjenesten kun er brukerens eget ansvar, og at brukeren alene har ansvaret for eventuell skade på systemet eller tap av data, selv etter indirekte bruk av tjenesten. Bruk av tjenesten og programvaren foregår på brukerens egen risiko og etter brukerens egen vurdering. Tjenesten og programvaren tilbys av leverandøren, og godkjennes av brukeren i henhold til de aktuelle betingelsene og vilkårene (som de er og slik de er tilgjengelig). Leverandøren gir overhodet ingen garanti for at programvaren tilfredsstiller brukerens krav, eller at den fungerer uten avbrudd, er akseptabel, sikker eller feilfri. Leverandøren gir overhodet ingen garanti for de resultater som forventes, det håpes om eller oppnås gjennom bruk av programvaren.

  9 Endringer til de generelle betingelsene og vilkårene
  For å bruke tjenesten, må brukeren samtykke til disse generelle betingelsene og vilkårene. Brukeren erkjenner at disse generelle betingelsene og vilkårene kan endres unilateralt av leverandøren når som helst, ved bare å publisere en ny versjon. Ved å bruke tjenesten, samtykker brukeren til de generelle betingelsene og vilkårene som gjelder på det tidspunktet. De nye generelle betingelsene og vilkårene trer i kraft automatisk etter at de er publisert. Dersom brukeren ikke skulle være enig i de nye vilkårene, kan ikke brukeren lenger benytte seg av tjenesten og har i det tilfellet overhodet ingen rett eller krav ut ifra manglende mulighet til å fortsette bruk av tjenesten. Ikke under noen omstendigheter er leverandøren ansvarlig for slettet innhold.

  10 Meldinger
  For questions about the service, users can contact the provider directly at info@rodenstock.com.

  11 Domstolsmyndighet og gjeldende lov
  Disse generelle betingelsene og vilkårene er underlagt tysk lov. Alle tvister som oppstår ut ifra fortolkningen og/eller utøvelsen av disse generelle betingelsene og vilkårene, er underlagt domstolene på forbrukerens bosted eller leveringsadresse dersom brukeren er en forbruker og bosatt i Tyskland. Dersom brukeren ikke er en forbruker eller ikke er bosatt i Tyskland, vil domstolsmyndigheten være Munchen. Alle punkter som ikke uttrykkelig er omtalt i disse generelle betingelsene og vilkårene, reguleres i henhold til gjeldende lov.

Prøv briller online

pd-step1
pd-targets
pd-result

Velg en fotomodell

Ditt bilde

Velg en videomodell

Vennligst se mot webkameraet

change mode
asset_spinning_wheel
Dette er ditt
modellnummer

R1426 A

TIP

Med den virtuelle brillerådgiveren, kan du ikke bare prøve brillene, men også dele dem på Facebook. I tillegg kan du skrive ut en huskeliste slik at du har alle muligheter for å få råd om dine favorittbriller fra en Rodenstock-optiker.

RODENSTOCKs kvalitetsløfte

Trofast mot en lang tradisjon: Rodenstock har vært en innovativ leder innen oftalmisk optikk i over 140 år. Mange års forskningskunnskap, ypperlig håndverk, nøyaktig produksjon og intelligent teknologi ligger bak produktene våre. Ikke forvent mindre enn et ekte mesterstykke når det gjelder presisjon – både med hensyn til materialer, funksjon og design.

Trenger du brilleglass med styrke?

Hvilke Rodenstock-briller passer meg?

Til brillerådgiveren

Ikke riktig innfatning?

Vis alle brilleinnfatninger
Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.