Rodenstock brillerne
Din ønskeliste
Din optiker
Rodenstock-Brillestel-R7099-gunmetal/black

Rodenstock R7099 A

Prøv dem online

Vist farve: A Model for: Mænd

Fås i følgende farver:
gunmetal/black | darkblue/blue | black

For oplysninger om priser og et ikke-bindende tilbud henvises til din nærmeste optiker.

Prøv briller online

Prøv vores briller online!

Ved hjælp af dit webcam kan du prøve Rodenstock-briller derhjemme. Du skal have læst og accepteret vores generelle vilkår og betingelser for at bruge denne tjeneste.

Jeg accepterer – gå i gang!
 • Generelle forretningsbetingelser for adgang til serveren „Rodenstock brillerådgiver“

  Disse generelle forretningsbetingelser vedrører anvendelse af tjenesten „Rodenstock brillerådgiver“ fra Rodenstock GmbH med hovedsæde Elsenheimerstr. 33, 80687 München, Tyskland/BRD og tilknyttede virksomheder samt repræsentanter og befuldmægtigede („udbydere“) som udbydere af virtuelle billeder ("service").

  Service
  1.1 Vores service gør det muligt for brugere at teste artikler fra Rodenstock ved hjælp af den foto- og videomodel, der stilles til rådighed, eller med et foto eller en video, som man selv har uploadet. Hvis der er tilsluttet et webcam til brugerens terminal, kan man også teste artikler fra Rodenstock live. Med denne service kan brugere fotografere deres billede på skærmen („indhold“) og poste, gemme, offentliggøre, dele og distribuere det, og de kan offentliggøre billedet på alle sociale medier efter eget skøn. Så snart brugeren vælger brillerådgiveren via „try it“-knappen eller via navigationspunktet „Prøv briller online“, sendes der automatisk data til Facebook.
  1.2 Retten til at bruge denne service er begrænset til brugeren, den er personlig og kan ikke kortfristet eller vedvarende overdrages til andre, hverken gratis eller mod betaling. Det er ikke tilladt at udnytte denne service kommercielt.

  2 Godkendelse og ansvarsfraskrivelse vedrørende brug af navne og billeder.
  Brugeren giver udtrykkeligt og uigenkaldeligt udbyderen ret til omfattende og global anvendelse, offentliggørelse, gengivelse, gentagen offentliggørelse, overførsel og kopiering af indhold, som brugere har lagt op på alle websteder med sociale medier, der kontrolleres af Rodenstock (f.eks. Rodenstock blog, …) i ethvert aktuelt format eller senere udviklet format til ethvert formål, inklusive anvendelse i forbindelse med reklame, emballering, salgsfremme og til kommercielle formål uden geografisk eller tidslig begrænsning eller indskrænkning vedrørende anvendelsestype og uden, at udbyderen er pligtig til at betale herfor, med undtagelse af de tilfælde, der er begrænsede i henhold til gældende lovgivning. Udbyderen er ikke forpligtet til at anvende indholdet og er berettiget til at slette indholdet til enhver tid, uden angivelse af årsagen hertil. Brugeren giver udtrykkeligt afkald på alle rettigheder og retshandlinger vedrørende kontrol og accept af slutproduktet, der produceres og anvendes i forbindelse med indholdet.

  3 Brugerens erklæringer og garantier
  3.1 Brugeren erklærer og garanterer, at (I) han/hun ejer alle påkrævede rettigheder og har ret til automatisering vedrørende brug af indholdet; (II) brug af indholdet foretaget af brugeren ikke er i strid med ophavsrettigheder, personlige rettigheder, rettigheder vedr. databeskyttelse, offentlige rettigheder, varemærkerettigheder eller anden ejendomsret fra personer eller institutioner, (III) han/hun kun benytter denne tjeneste til retligt tilladte formål i henhold til gældende ret, og under alle omstændigheder uden at krænke tredjemands rettigheder; (IV) såfremt brugeren handler efter ordre fra tredjemand; han/hun råder over den påkrævede automatisering for at sikre udbyderen alle ovennævnte rettigheder, uden at der særskilt skal indhentes tilladelse hos tredjemand, og uden at tredjemand skal have besked herom.

  3 Brugerens erklæringer og garantier
  3.1 Brugeren erklærer og garanterer, at (I) han/hun ejer alle påkrævede rettigheder og har ret til automatisering vedrørende brug af indholdet; (II) brug af indholdet foretaget af brugeren ikke er i strid med ophavsrettigheder, personlige rettigheder, rettigheder vedr. databeskyttelse, offentlige rettigheder, varemærkerettigheder eller anden ejendomsret fra personer eller institutioner, (III) han/hun kun benytter denne tjeneste til retligt tilladte formål i henhold til gældende ret, og under alle omstændigheder uden at krænke tredjemands rettigheder; (IV) såfremt brugeren handler efter ordre fra tredjemand; han/hun råder over den påkrævede automatisering for at sikre udbyderen alle ovennævnte rettigheder, uden at der særskilt skal indhentes tilladelse hos tredjemand, og uden at tredjemand skal have besked herom.

  3.2 Brugeren erklærer og garanterer, at han/hun ikke anvender fornærmende, sårende, nedsættende, skadeligt, anstødeligt, pornografisk, vulgært, obskønt, børnepornografisk, gudsbespottende indhold; indhold, der strider mod gældende love eller forskrifter – inklusive, men ikke begrænset til forskrifter vedrørende immaterielle rettigheder, personlige rettigheder eller databeskyttelse; indhold, der kan lede tredjemand til at begå ulovlige og/eller kriminelle handlinger, der medfører straffe- eller civilretligt ansvar; indhold med vira eller andre programmer, der kan medføre ukorrekt brug af tjenesten eller hindre brugen heraf, medføre overbelastning af de teknologiske infrastrukturer eller af udbyderens server eller opfange eller besvige styresystemer, data eller personlige oplysninger eller forstyrre eller slette computerstyret eller elektronisk korrespondance til tredjemand; ej heller må der postes og/eller offentliggøres indhold med annoncer, reklamemateriale eller forsøg på kundehvervning af nogen art, eller som gør det muligt for andre personer at poste og/eller offentliggøre indhold af nogen art. 3.3 Brugeren erklærer og garanterer, at han/hun ikke offentliggør nogen af følgende angivelser i forbindelse med brugen af tjenesten: I) fortrolige data (inklusive, men ikke begrænset til angivelser om sundhed, etnisk tilhørsforhold, race, seksuelle præferencer, straffeforhold, familiestatus, religiøs opfattelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold eller en persons finansielle forhold); II) fotografier/billeder af mindreårige uden tilladelse fra indehaveren af forældremyndigheden og/eller under alle omstændigheder III) tredjemands personrelaterede data (inklusive billeder/fotografier) uden at være i besiddelse af den påkrævede tilladelse til online-offentliggørelse/distribution heraf.

  4 Skadesløsholdelse
  Brugeren forpligter sig til at holde udbyderen skadesløs for så vidt angår tab, skader, hæftelse, omkostninger og udgifter (inklusive lovmæssige gebyrer), der skyldes krav fra tredjemand i forbindelse med krænkelse af brugerens erklæringer og garantier inden for rammerne af disse generelle forretningsbetingelser. Her medregnes også omkostninger til undersøgelse af brug, uanset om sådanne undersøgelser finder sted med eller uden rettens mellemkomst.

  5 Udbyders ansvarsbegrænsning
  5.1 Brugeren anerkender, at denne tjeneste udelukkende anvendes til at vise brugeren en tilnærmelsesvis gengivelse af den faktiske vare samt en tilnærmelsesvis gengivelse af varens udseende på brugerens ansigt. Med undtagelse af eventuelt eksisterende retlige bestemmelser har udbyderen intet ansvar for nøjagtigheden af tjenestens tilnærmelsesvise gengivelse af faktiske forhold, dens kvalitet, tjenestens korrekt drift eller egnethed.
  5.2 Brugeren anerkender, at udbyderen ikke er forpligtet til at kontrollere det indhold, som brugeren har postet, undtagen når dette er påkrævet for at kunne efterkomme en retskendelse, eller når indholdet skal stilles til rådighed for en anden ansvarlig myndighed, at udbyderen på ingen måde har pligt til at kontrollere indhold, og at udbyderen derfor under ingen omstændigheder hæfter for det nævnte indhold, for fejl af nogen art og/eller udeladelser samt for direkte eller indirekte skader som en følge af, at brugeren og/eller tredjemand gør brug af eller ikke gør brug af tjenesten. Brugeren hæfter alene og i fuldt omfang for alt indhold, som brugeren selvstændigt har postet, offentliggjort eller distribueret via online-tjenesten.

  6 Tjenestens tilgængelighed og videre beståen
  Brugeren anerkender, at udbyderen efter egen og fuld vurdering har ret til at (i) deaktivere eller nedlægge tjenesten midlertidigt eller vedvarende, (ii) at hindre adgang til tjenesten, (iii) at fjerne indhold fra alle sociale medier kontrolleret af Rodenstock. Udbyderen hæfter under ingen omstændigheder for tab eller beskadigelse af indhold.

  7 Meddelelser til myndigheder
  Brugeren anerkender, at udbyderen straks kan træffe forholdsregler i henhold til gældende ret, hvis udbyderen får kendskab til, at brugeren har foretaget mulige lovstridende handlinger (eksempelvis, men ikke begrænset til distribution af børnepornografisk indhold via tjenesten), og at udbyderen kan melde disse lovovertrædelser til de ansvarlige myndigheder med angivelse af alle udbyders oplysninger med henblik på efterforskning af brugeren og yderligere retsforfølgning.

  8 Immaterielle rettigheder
  Brugeren anerkender, at udbyderen straks kan træffe forholdsregler i henhold til gældende ret, hvis udbyderen får kendskab til, at brugeren har foretaget mulige lovstridende handlinger (eksempelvis, men ikke begrænset til distribution af børnepornografisk indhold via tjenesten), og at udbyderen kan melde disse lovovertrædelser til de ansvarlige myndigheder med angivelse af alle udbyders oplysninger med henblik på efterforskning af brugeren og yderligere retsforfølgning.
  8.1 Brugeren anerkender, at tjenesten og den nødvendige software („software“) til realisering heraf er udbyderens udtrykkelige ejendom hhv. er overdraget udbyderen pr. licens, og at softwaren indeholder fortrolige oplysninger og er retligt beskyttet. Udbyderen eller dennes licensgiver giver brugeren en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig gebyrfri licens til adgang og brug af tjenesten og til den software, der er påkrævet ved brug af tjenesten.
  8.2 Brugeren er indforstået med, at han/hun ikke må tilgå tjenesten på anden vis end via udbyderens software-interface. Brugeren anerkender, at købet af alt indhold eller alle data gennem brug af tjenesten udtrykkeligt sker på eget ansvar, og at alene brugeren hæfter for enhver skade på systemet eller for tab af data, også som en følge af indirekte brug af tjenesten. Brugen af tjenesten og softwaren sker på eget ansvar og efter brugerens eget skøn. Tjenesten og softwaren udbydes af udbyderen og anerkendes af brugeren i henhold til de aktuelle generelle forretningsbetingelser (uden ansvar for mangler og som foreliggende). Udbyderen giver ingen garanti for, at softwaren lever op til brugerens krav, eller at den fungerer uafbrudt, hensigtsmæssigt, sikkert eller fejlfrit. Endvidere yder udbyderen ingen garanti vedrørende de forventelige eller forventede resultater som en følge af brugen af softwaren.
  8.3 Brugeren er indforstået med, at han/hun ikke må tilgå tjenesten på anden vis end via udbyderens software-interface. Brugeren anerkender, at købet af alt indhold eller alle data gennem brug af tjenesten udtrykkeligt sker på eget ansvar, og at alene brugeren hæfter for enhver skade på systemet eller for tab af data, også som en følge af indirekte brug af tjenesten. Brugen af tjenesten og softwaren sker på eget ansvar og efter brugerens eget skøn. Tjenesten og softwaren udbydes af udbyderen og anerkendes af brugeren i henhold til de aktuelle generelle forretningsbetingelser (uden ansvar for mangler og som foreliggende). Udbyderen giver ingen garanti for, at softwaren lever op til brugerens krav, eller at den fungerer uafbrudt, hensigtsmæssigt, sikkert eller fejlfrit. Endvidere yder udbyderen ingen garanti vedrørende de forventelige eller forventede resultater som en følge af brugen af softwaren.

  9 Ændringer i de generelle forretningsbetingelser
  Brugeren skal acceptere disse generelle forretningsbetingelser for at kunne bruge tjenesten. Brugeren anerkender, at udbyderen ensidigt og til enhver tid kan ændre disse generelle forretningsbetingelser gennem en simpel offentliggørelse af en ny udgave. Ved at anvende tjenesten accepterer brugeren de generelle forretningsbetingelser, der gælder på brugstidspunktet. De nye generelle forretningsbetingelser træder automatisk i kraft efter offentliggørelsen heraf. Hvis ikke brugeren kan acceptere de nye betingelser, kan brugeren ikke længere benytte tjenesten, og han/hun kan i dette tilfælde hverken gøre ret eller krav gældende i forhold til, at tjenesten ikke længere kan benyttes. Udbyderen hæfter under ingen omstændigheder for slettet indhold.

  10 Meddelelser
  Hvis brugere har spørgsmål vedrørende tjenesten, kan de kontakte udbyderen direkte på info@rodenstock.com.

  11 Værneting og anvendelig ret
  Disse generelle forretningsbetingelser er underlagt tysk lov. Alle tvister, der skyldes tolkningen og/eller implementeringen af disse generelle forretningsbetingelser, er underlagt retten i området med forbrugerens bopæl eller leveringsadresse, når brugeren er en forbruger med bopæl i Tyskland. Hvis ikke brugeren er en forbruger eller bor i Tyskland, afgøres tvister af retten i München. Alle punkter, der ikke udtrykkeligt er behandlet i disse generelle forretningsbetingelser, reguleres efter gældende ret.

Prøv briller online

pd-step1
pd-targets
pd-result

Vælg en fotomodel

Dit billede

Vælg en videomodel

Kig ind i webkamaraet

change mode
asset_spinning_wheel
Dette er nummeret
på dit stel

R7099 A

TIP

Med den virtuelle brillerådgiver kan man ikke alene prøve brillen, men også dele på Facebook. Endvidere kan man udskrive en huskeseddel, som man kan tage med hen til sin Rodenstock optiker, hvor man kan få rådgivning om yndlingsbrillen.

Rodenstocks kvalitetsløfte

Bundet af tradition: Rodenstock har været førende inden for innovation på området optik i 140 år. Mange års viden inden for forskning, uovertruffet håndværk, nøjagtig slibning og intelligent teknologi er en del af vores produkter. Du kan forvente intet mindre end et mesterværk af præcision – når det gælder materiale, funktion og design.

Har du behov for briller med styrke?

Hvilken Rodenstock-brille klæder mig?

Til brillerådgivning

Ikke det rigtige stel?

Vis alle brillestel
Appointment request

Send a non-binding appointment request to the optician of your choice.Phone
??data.request.mail??

Your wish list

To help your optician prepare for the appointment, attach your wish list including your selected spectacles and frames to the appointment request.

Your appointment request has been successfully sent to

You will shortly receive an email confirming the data that has been sent to the optician. The optician will contact you directly to set-up your appointment.

BACK TO HOME
Unfortunately your request could not be sent!

Please try again.